ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι η Εταιρεία μας δίνει προτεραιότητα στον σεβασμό των προσωπικών σας δεδομένων. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα των πελατών μας, τα οποία επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία αυτών πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την εταιρεία, όσο και από τρίτα πρόσωπα που συνεργάζονται μ’ εμάς. Θα θέλαμε επίσης να σας διαβεβαιώσουμε ότι στην Εταιρεία, δεν συλλέγουμε δεδομένα σχετικά με ανηλίκους κάτω των 18 ετών.

Η παρούσα Δήλωση περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, το είδος αυτών, τον λόγο για τον οποίο τα συλλέγουμε καθώς, ποιοι είναι οι αποδέκτες τους καθώς επίσης και τα δικαιώματά σας. Ενόψει τούτου, παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά το περιεχόμενο αυτής.

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΝΙΑΤΗΣ Κινηματογραφικές και Οικοδομικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Γραβιάς, αριθ. 9-13, τηλέφωνο: 2103820956, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
[email protected]

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την παρούσα πολιτική απορρήτου και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.

 

ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (2016/679), στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εντάσσεται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να αποκαλυφθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και δη: (α) δεδομένα ταυτοποίησης: όνομα, επώνυμο, (β) δεδομένα επικοινωνίας: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Μετά από δική σας συγκατάθεση και εφόσον μας έχετε γνωστοποιήσει τα παραπάνω προσωπικά σας στοιχεία, παρέχονται οι εξής δυνατότητες:

 

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ

Για την εγγραφή ως μέλος στο WEST CITY CINEMAS CLUB και την έκδοση κάρτας πρέπει να συμπληρώσετε την αίτηση εγγραφής στα ταμεία του WEST CITY CINEMA και θα παραλάβετε αμέσως την κάρτα με τον μοναδικό αύξοντα αριθμό. Τα στοιχεία που θα πρέπει να συμπληρώσετε είναι: όνομα, επώνυμο και e-mail. Με την απόκτηση της Κάρτας Μέλους, μας παρέχετε τη ρητή συγκατάθεση σας, να λαμβάνετε όλες μας τις ενημερώσεις ή/και προσφορές ή/και προωθητικές ενέργειες που αποστέλλουμε μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων και μηνυμάτων κειμένου.

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ NEWSLETTER ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΝ

Για την εγγραφή στα newsletter της Εταιρείας και αποστολή ενημερώσεων ή/και προσφορών ή/και προωθητικών ενεργειών, θα πρέπει να μας δηλώσετε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email), το όνομα και το επώνυμο στον ιστότοπο μας. Με την εγγραφή, για αποστολή newsletters και για τις προσωποποιημένες ενημερώσεις, μας παρέχετε τη ρητή συγκατάθεση σας να λαμβάνετε όλες μας τις ενημερώσεις ή/και προσφορές ή/και προωθητικές ενέργειες που αποστέλλουμε μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων και μηνυμάτων κειμένου ή Instant messaging μέσω των σχετικών υπηρεσιών (π.χ. με SMS, Viber, Push Notifications κα).

 

H εταιρεία επεξεργάζεται τα ανωτέρω προσωπικά σας δεδομένα κατόπιν ρητής συγκατάθεσή σας για τους ακόλουθους νόμιμους λόγους:

 

Α) Για την εκτέλεση της πώλησης των αγαθών που έχετε αγοράσει είτε από το φυσικό μας κατάστημα είτε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα και κατά συνέπεια για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων στο πλαίσιο αυτό, την απόδειξη υποβολής των παραγγελιών σας, την μετά την πώληση υποστήριξη και γενικά όπου είναι λογικά αναγκαίο ή απαιτείται η χρήση τους για την τήρηση των νομικών ή κανονιστικών απαιτήσεων, την επίλυση των διαφορών, την πρόληψη της απάτης και της κατάχρησης

Β) Για την συμμόρφωση με διάφορες υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το νόμο, όπως κανονιστική συμμόρφωση για φορολογικούς σκοπούς, νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Γ) Για να εγγραφείτε στα newsletter, να λαμβάνετε ενημερώσεις για προϊόντα, προσφορές ή/και προωθητικές ενέργειες, να λαμβάνετε προσωποποιημένες ενημερώσεις, κλπ κατόπιν ρητής συγκατάθεσης που παρέχετε στην εταιρεία μας.

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προκειμένου να επιτευχθούν οι προαναφερόμενοι σκοποί της επεξεργασίας, η Εταιρεία δύναται να γνωστοποιεί ή να διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα που μας έχετε δώσει σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών για την εκτέλεση πωλήσεων εισιτηρίων καθώς επίσης και σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών, όπως είναι ενδεικτικά οι πάροχοι υπηρεσιών τεχνολογίας για την προστασία και την ασφάλεια των ηλεκτρονικών μας συστημάτων.

Επισημαίνουμε δε ότι και στις παραπάνω περιπτώσεις η Εταιρεία μας παραμένει υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και δίνουμε πρωταρχική σημασία τόσο στην υποχρέωσή μας για την συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία όσο και στην εν γένει προστασία του ατόμου, κατά την επεξεργασία αυτών.

 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργάζεται η Εταιρεία τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια που επιβάλει κάθε φορά ο σκοπός της επεξεργασίας και σε κάθε περίπτωση το αρχειακό υλικό καταστρέφεται όταν γίνει ανάκληση της συγκατάθεσής σας. Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Εταιρείας στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

τηλέφωνο: 2103820956

email:[email protected]

 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, ήτοι το δικαίωμα να ενημερωθείτε για το κατά πόσον ή όχι τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία λαμβάνοντας περαιτέρω πληροφορίες για τη μέθοδο επεξεργασίας και προστασίας αυτών. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση των ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων ή τη συμπλήρωσή τους, το δικαίωμα διαγραφής αυτών, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας αυτών, το δικαίωμα εναντίωσης στην εκ μέρους μας επεξεργασία, το δικαίωμα φορητότητας αυτών (δικαίωμα δηλαδή να λάβετε αντίγραφο της “καρτέλας πελάτη ” που περιέχει τα προσωπικά σας δεδομένα και θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα επαληθεύσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας) και δικαίωμα ανάκλησης της παρεχόμενης σε εμάς συγκατάθεσής σας.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

τηλέφωνο: 2103820956

email:[email protected]

 

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Ιστοσελίδα : www.dpa.gr

Τηλεφωνικό Κέντρο: (+30) 210 6475600, Fax: (+30) 210 6475628

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]